Πακέτα Συνεδρίων Coaching

Κ για κανονικό 

1 συνεδρία

1 συνεδρία

40€

Πληρωμή 40€
σε κάθε συνάντηση

Ε για ενδιαφέρον

Κέρδος 20€

4 συνεδρίες

35€

Πληρωμή 140€
Διάρκεια 2 μήνες

Ο για οικονομικό

Κέρδος 80€

8 συνεδρίες

30€

Πληρωμή 240€
Διάρκεια 4 μήνες